Danh mục các bước
(Tổng số bước: 3)
Declare investment project information online
Obtain amended investment registration certificate (IRC)  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Tóm tắt thủ tục
 

Đến đâu? (1)

Bạn sẽ phải đến các cơ quan sau. Con số này thể hiện số lần phải tiếp xúc với mỗi cơ quan.
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN (x 3)
1 2 3
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

Kết quả (1)

Mục tiêu thủ tục là nhận các tài liệu này
Amended Investment registration certificate
3
Amended Investment registration certificate

Các yêu cầu về hồ sơ 

Các tài liệu được đánh dấu bằng màu xanh lá sẽ được cung cấp cho bạn trong quá trình thực hiện thủ tục
Investment registration certificate amendment application form (apdx I.7)
1
Investment registration certificate amendment application form (apdx I.7)
Documents related to the amendment of name, address of the investor or name of investment project
1
Investment registration certificate amendment application form (apdx I.6 or I.7)
1
Investment registration certificate amendment application form (apdx I.6 or I.7)
Report on investment project implementation situation to the time of amendment (apdx I.8)
1
Report on investment project implementation situation to the time of amendment (apdx I.8)
Investor's decision on amendment of investment project
1
Investment project proposal (apdx I.2)
1
Investment project proposal (apdx I.2)
Proposal of land use demand
1
Technical using explanation
1
Certified translation of legalized copy of 2 latest years audited financial report
1
Certified translation of legalized copy of 2 latest years audited financial report
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư
1
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư
Receipt of application of amendment IRC
3
Receipt of application of amendment IRC
Hộ chiếu hoặc CMND của người nhận tài liệu
3
Hộ chiếu hoặc CMND của người nhận tài liệu
Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân/tổ chức được ủy quyền
3
Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân/tổ chức được ủy quyền
Người không cư trú
Authenticated copy of current IRC
1
Authenticated copy of current IRC

Chi phí

Miễn phí

Bao lâu ?

Tổng thời gian dự kiến bao gồm thời gian: 1) xếp hàng, 2) tại bàn tiếp nhận, 3) giữa các bước
  Min. Max.
Tổng số thời gian: 1 ngày 3 ngày
trong đó:
Thời gian xếp hàng (tổng cộng): 10mn 20mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: 20mn 45mn
Thời gian tới bước tiếp theo: 0 ngày 3 ngày

Căn cứ pháp lý

Văn bản pháp luật điều chỉnh thủ tục này và nội dung của nó
Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment
  Điều 23
Law No. 67/2014/QH13 dated November 26 of the National Assembly on Investment Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/6/2005
  Điều 40
Circular No. 16/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated November 18, 2015 issuing standard forms for conducting investment procedures and report on investment in Vietnam Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
  Các điều apdx I.6, I.7
Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
  Điều 33
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License