Danh mục các bước
(Tổng số bước: 2)
Declare investment project information online
Obtain new investment registration certificate  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Tóm tắt thủ tục
 

Đến đâu? (1)

Bạn sẽ phải đến các cơ quan sau. Con số này thể hiện số lần phải tiếp xúc với mỗi cơ quan.
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN (x 2)
1 2
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

Kết quả (1)

Mục tiêu thủ tục là nhận các tài liệu này
New investment registration certificate
2
New investment registration certificate

Các yêu cầu về hồ sơ 

Các tài liệu được đánh dấu bằng màu xanh lá sẽ được cung cấp cho bạn trong quá trình thực hiện thủ tục
Request for re-issuance investment registration certificate
1
Receipt of application for new IRC (PMEZA)
2
Receipt of application for new IRC (PMEZA)

Chi phí

Miễn phí

Bao lâu ?

Tổng thời gian dự kiến bao gồm thời gian: 1) xếp hàng, 2) tại bàn tiếp nhận, 3) giữa các bước
  Min. Max.
Tổng số thời gian: 1 ngày 3 ngày
trong đó:
Thời gian xếp hàng (tổng cộng): 10mn 20mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: 10mn 20mn
Thời gian tới bước tiếp theo: 0 ngày 3 ngày

Căn cứ pháp lý

Văn bản pháp luật điều chỉnh thủ tục này và nội dung của nó
Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment
  Điều 23
Law No. 67/2014/QH13 dated November 26 of the National Assembly on Investment Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/6/2005
Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License