Danh mục các bước
(Tổng số bước: 3)
Declare investment project information online
Obtain amended investment registration certificate (IRC)  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Submit application for amended IRC
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

20 mn  -  40 mn
0 ngày  -  3 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

02A Điện Biên Phủ, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 355 2868/+84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA LIÊN THÔNG HIỆN ĐẠI

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

ÔNG LÊ HOÀI ÂN

Chuyên viên
Điện thoại: +84 918 119 732, +84 57 384 1112/+84 57 355 2868
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Kết quả dự kiến

Receipt of application of amendment IRC 01 - Receipt of application of amendment IRC

Các yêu cầu

Cá nhân Người không cư trú
*For case: Amendment of name of investment project, name and address of investors registred in Investment registration certificate
1. Investment registration certificate amendment application form (apdx I.7)
Investment registration certificate amendment application form (apdx I.7) (Bản gốc )
(Circular 16/2015/TT-BKHĐT dated 18/11/2015)
2.
Documents related to the amendment of name, address of the investor or name of investment project (Bản gốc )
*For case: Amendment of content of investment project
1. Investment registration certificate amendment application form (apdx I.6 or I.7)
Investment registration certificate amendment application form (apdx I.6 or I.7)
(Circular 16/2015/TT-BKHĐT dated 18/11/2015) (form I.6 for case amendment of investment intent decision; form I.7 for case do not amend investment intent decision)
2. Report on investment project implementation situation to the time of amendment (apdx I.8)
Report on investment project implementation situation to the time of amendment (apdx I.8) (Bản gốc )
(Circular 16/2015/TT-BKHĐT dated 18/11/2015)
3.
Investor's decision on amendment of investment project
4. Investment project proposal (apdx I.2)
Investment project proposal (apdx I.2)
(Circular 16/2015/TT-BKHĐT dated 18/11/2015)
5.
Proposal of land use demand
hoặc
Copy of rental agreement or other documents confirm that investor have right to use location
(In case the project does not suggest Goverment allocate land, lease land or permit converse land use purpose)
6.
Technical using explanation
for projects specified in Clause 1 of Article 32 of Law on Investment 2014, the following details: name of technology, technological origin, technological process diagram; The main technical parameters, state of using machinery, equipment and main line technology.
7. Certified translation of legalized copy of 2 latest years audited financial report
Certified translation of legalized copy of 2 latest years audited financial report
For individual investor, supplement
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư
For cooperate investors, supplement:
1. 01 - Libre deuda de patente
Authenticated copy of current IRC

Thời gian thực hiện

- For case: Amendment of name of investment project, name and address of investors registred in Investment registration certificate: 02 working days
- For case: Amendment of content of investment project
+ For case amendment investment intent decision: 17 working days.
+ For case do not amend investment intent decision: 10 working days.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 3 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/6/2005
Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/6/2005
Điều 40
2. Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Điều 33
3. Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Các điều apdxI.6, I.7

Khiếu nại: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

02A Điện Biên Phủ, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 355 2868/+84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA LIÊN THÔNG HIỆN ĐẠI

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN THẠNH HƯNG

Trưởng Bộ phận một cửa/ Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 983 824 781, +84 57 355 2868
Thư điện tử: mclt.skhdtpy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License