Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

address Địa chỉ:
353 Trần Hưng Đạo
telephone Điện thoại:
+84 57 382 8250

Bộ phận và cán bộ giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA (BQLKKT)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
ÔNG LÊ THÀNH TÂM
Chuyên viên
Điện thoại  +84 988 493 728 / +84 57 382 8250
Thư điện tử  tlmotcua15@gmail.com
ÔNG NGUYỄN TĂNG THUẬN
Trưởng Bộ phận một cửa/ Chánh Văn phòng
Điện thoại  +84 905 161 113 / +84 57 360 2121
Thư điện tử  tangthuankkt@gmail.com

PHÒNG TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
BÀ PHAN THỊ THANH HẢO
Chuyên viên
Điện thoại  +84 942 031 245 / +84 57 382 8720
Thư điện tử  thhao183@gmail.com
BÀ NGUYỄN VŨ TỐ QUYÊN
Trưởng phòng Tổng hợp - Đầu tư
Điện thoại  +84 903 522 442 / +84 57 382 8720
Thư điện tử  nvtqkktpy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License