Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type goToLink Luật số 38/2009/QH12 của Quốc hội ngày 19/6/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
document type goToLink Thông tư 01/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao ngày 20/3/2012 về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
document type goToLink Circular 150/2014/TT-BTC dated October 10, 2014 on rate collection, remittance, management and using regime of fee for approval and appraisal of fire prevention and fighting
document type goToLink Thông tư 23/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/02/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
document type goToLink Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
document type goToLink Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy đỊnh về thu tiền sử dụng đất
document type goToLink Quyết định 02/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ngày 22/01/2013 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
document type Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
document type Circular No. 19/2014/TT-NHNN dated August 11, 2014 of the State Bank of Vietnam providing guidance on foreign exchange control over foreign direct investments in Vietnam
document type Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 21/01/2013 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
document type goToLink Luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/6/2005
document type goToLink Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ngày 23/4/2013 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
document type goToLink Quyết định 1284/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước ngày 21/11/2002 về ban hành Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng
document type goToLink Quyết định 172/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 06/02/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
document type goToLink Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND Tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
document type goToLink Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sỏ Xây dựng tỉnh Phú Yên
document type goToLink Nghị định 04/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/1/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
document type goToLink Nghị định 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/12/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
document type goToLink Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình
document type goToLink Nghị định 164/2013/ND-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
document type goToLink Nghị định 194/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/01/2013 về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
document type goToLink Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
document type goToLink Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
document type goToLink Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai số 45/2013/QH13
document type goToLink Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất
document type goToLink Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
document type goToLink Decree 46/2014/NĐ-CP of Goverment dated 15/5/2014 on land leasing charge
document type goToLink Nghị định 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu
document type goToLink Nghị định 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng
document type goToLink Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
1 2 next
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License