Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (trong KCN)
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  25 mn
10 ngày  -  30 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

353 Trần Hưng Đạo , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 382 8250

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA (BQLKKT)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG LÊ THÀNH TÂM

Chuyên viên
Điện thoại: +84 988 493 728, +84 57 382 8250
Thư điện tử: tlmotcua15@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 01 - Biên nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
Đối với mọi trường hợp điều chỉnh
1. Investment registration certificate amendment application form (apdx I.7)
Investment registration certificate amendment application form (apdx I.7) (Bản gốc )
(không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh)
2.
Documents related to the amendment of name, address of the investor or name of investment project (Bản gốc )
(gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh)
3. Quyết định về nội dung điều chỉnh
Quyết định về nội dung điều chỉnh (Bản gốc )
-của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
-của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
-của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên
A. Đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, cần nộp thêm:
1. Investment registration certificate amendment application form (apdx I.6 or I.7)
Investment registration certificate amendment application form (apdx I.6 or I.7)
2. Report on investment project implementation situation to the time of amendment (apdx I.8)
Report on investment project implementation situation to the time of amendment (apdx I.8) (Bản gốc )
thể hiện nội dung điều chỉnh
3.
Investor's decision on amendment of investment project (Bản gốc )
4. Investment project proposal (apdx I.2)
Investment project proposal (apdx I.2) (Bản gốc )
5.
Proposal of land use demand
hoặc
Copy of rental agreement or other documents confirm that investor have right to use location
6.
Technical using explanation
7. Certified translation of legalized copy of 2 latest years audited financial report
Certified translation of legalized copy of 2 latest years audited financial report
D. Đối với trường hợp thay đổi thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cần nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư (Bản gốc )
(trường hợp điều chỉnh danh sách thành viên sáng lập của công ty)
kèm theo giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của Nhà đầu tư mới như sau:
1. 01 - Libre deuda de patente
Authenticated copy of current IRC

Thời gian thực hiện

- Đối với dự án có vốn dưới 300 tỷ đồng, thời gian Nhà đầu tư chờ đến khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh là 10 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ. - Đối với dự án có vốn đầu hơn 300 tỷ đồng, thời gian Nhà đầu tư chờ đến khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh là 30 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 30 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/6/2005
Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/6/2005
Điều 51
2. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005
Điều 26
3. Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Các điều 51, 52
4. Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp
Các điều 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
5. Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Các điều 1.1, 1.2
6. Nghị định 164/2013/ND-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Nghị định 164/2013/ND-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Điều 1.21
7. Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 21/01/2013 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 21/01/2013 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Các điều 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22
8. Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
Các điều PhụlụcI-4, I-6, I-7

Thông tin bổ sung

1. Đối với các dự án có vốn dưới 300 tỷ đồng: yêu cầu nộp 01 bộ bản sao. 2. Đối với dự án thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh: yêu cầu nộp 01 bộ gốc và 02 bộ bản sao.

Ai xác nhận thông tin này?

Ms. Nguyễn Vũ TỐ QUYÊN, Head of Synthesis and Investment Division , 26/11/2014

Khiếu nại: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

353 Trần Hưng Đạo , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 382 8250

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA (BQLKKT)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN TĂNG THUẬN

Trưởng Bộ phận một cửa/ Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 905 161 113, +84 57 360 2121
Thư điện tử: tangthuankkt@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License