Danh mục các bước
(Tổng số bước: 2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  (2)
Declare investment project information online

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Tóm tắt thủ tục
 

Đến đâu? (1)

Bạn sẽ phải đến các cơ quan sau. Con số này thể hiện số lần phải tiếp xúc với mỗi cơ quan.
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN (x 3)
1 * 2
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

Kết quả (1)

Mục tiêu thủ tục là nhận các tài liệu này
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
2
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

Các yêu cầu về hồ sơ 

Các tài liệu được đánh dấu bằng màu xanh lá sẽ được cung cấp cho bạn trong quá trình thực hiện thủ tục
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-4)
1
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-4)
Bản chứng thực các giấy chứng nhận đầu tư hiện có
1
Bản chứng thực các giấy chứng nhận đầu tư hiện có
Bản giải trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
1
Bản giải trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Quyết định về nội dung điều chỉnh
1
Quyết định về nội dung điều chỉnh
Biên bản họp về nội dung điều chỉnh
1
Biên bản họp về nội dung điều chỉnh
Hộ chiếu hoặc CMND của người nộp hồ sơ/nhận kết quả
1
Hộ chiếu hoặc CMND của người nộp hồ sơ/nhận kết quả
Dự thảo điều lệ sửa đổi của doanh nghiệp
1
Dự thảo điều lệ sửa đổi của doanh nghiệp
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật của công ty mới thành lập
1
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật của công ty mới thành lập
Cam kết đảm bảo thanh toán tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác
1
Cam kết đảm bảo thanh toán tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác
Báo cáo năng lực tài chính được kiểm toán mới nhất
1
Báo cáo năng lực tài chính được kiểm toán mới nhất
Danh sách cổ đông sáng lập (công ty cổ phần)
1
Danh sách cổ đông sáng lập (công ty cổ phần)
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư (x 3)
1 1 1
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư
Bản dịch tiếng Việt giấy đăng ký doanh nghiệp đã được hợp hợp pháp hóa lãnh sự (x 3)
1 1 1
Bản dịch tiếng Việt giấy đăng ký doanh nghiệp đã được hợp hợp pháp hóa lãnh sự
Giấy ủy quyền bằng tiếng Việt của nhà đầu tư cho người đại diện (x 3)
1 1 1
Giấy ủy quyền bằng tiếng Việt của nhà đầu tư cho người đại diện
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật (x 3)
1 1 1
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
1
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
Tài liệu xác nhận đã hoàn thành xong việc chuyển nhượng (x 3)
1 1 1
Tài liệu xác nhận đã hoàn thành xong việc chuyển nhượng
Danh sách thành viên sáng lập đối với công ty TNHH 2 TV trở lên
1
Danh sách thành viên sáng lập đối với công ty TNHH 2 TV trở lên
Văn bản xác nhận (x 2)
1 1
Văn bản xác nhận
Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp (x 2)
1 1
Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp
Hợp đồng chuyển nhượng hoặc văn bản chứng nhận cho tặng quyền sở hữu một phần công ty
1
Hợp đồng chuyển nhượng hoặc văn bản chứng nhận cho tặng quyền sở hữu một phần công ty
Danh sách người đại diện theo ủy quyền
1
Danh sách người đại diện theo ủy quyền
Báo cáo năng lực tài chính
1
Báo cáo năng lực tài chính
Giải trình kinh tế kỹ thuật
1
Giải trình kinh tế kỹ thuật
Hợp đồng hợp tác kinh doanh
1
Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Hợp đồng liên doanh
1
Hợp đồng liên doanh
Biên nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
2
Biên nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Hộ chiếu hoặc CMND của người nhận tài liệu
2
Hộ chiếu hoặc CMND của người nhận tài liệu
Người đại diện
Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân/tổ chức được ủy quyền
1
Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân/tổ chức được ủy quyền

Chi phí

Miễn phí

Bao lâu ?

Tổng thời gian dự kiến bao gồm thời gian: 1) xếp hàng, 2) tại bàn tiếp nhận, 3) giữa các bước
  Min. Max.
Tổng số thời gian: 10 ngày 15 ngày
trong đó:
Thời gian xếp hàng (tổng cộng): 0mn 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: 5mn 20mn
Thời gian tới bước tiếp theo: 10 ngày 15 ngày

Căn cứ pháp lý

Văn bản pháp luật điều chỉnh thủ tục này và nội dung của nó
Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment
  Điều 23
Law No. 67/2014/QH13 dated November 26 of the National Assembly on Investment Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/6/2005
  Điều 51
Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Enterprises Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005
  Điều 26
Decree No. 05/2013/ND-CP dated January 09, 2013, amending and supplementing a number of articles of provisions on administrative procedures of Government’s Decree No. 43/2010/ND-CP Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
  Các điều 1.1, 1.2
Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
  Các điều 41, 51, 52
Decree No. 78/2015/ND-CP of the Government dated September 19, 2015 on enterprise registration Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp
  Các điều 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Circular No. 106/2013/TT-BTC dated Aug 09, 2013 of the Ministry of Finance amending Circular No. 176/2012/TT-BTC Quyết định 02/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ngày 22/01/2013 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
  Điều 14
Circular No. 176/2012/TT-BTC dated Oct 23, 2012 of the Ministry of Finance on the fee tariff, collection, payment, management and use of fees for business registration, household registration and fee for information provision Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
  Các điều I-6, I-7, Phụ lục II-4, phụ lục. I-4
Circular No. 20/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated December 1, 2015 on business registration Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 21/01/2013 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
  Các điều 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License